Autor artykułu: Roman Witkowski • data dodania: 2008-09-26 11:44:23 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy!

Informuję, iż został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi ZŁOTOKŁOS wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt jest do wglądu do 15 października 2008 r., w pokoju Wydziału Architektury i Urbanistyki przy sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Dyskusja publiczna nad przyjętym w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 września 2008 r. w godzinie od 10.00 do 12.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może składać uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2008 r.

Wstecz