Autor artykułu: Roman Witkowski • data dodania: 2008-11-19 11:05:33 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy
Z uwagi na zapytania informuję, iż złożyłem w obowiązującym terminie ( do 30.10.2008 r) następujące uwagi do miejscowego planu zagospodarowania części Złotokłosu:

1. teren 1U1 przeznaczyć pod przepompownię dla projektowanej kanalizacji o ile jest to zgodne z koncepcją kanalizacji,

2. teren 1U2 - – uwzględnić obecne zagospodarowanie terenu, budynek Ośrodka Kultury
i Strażnica OSP, w ośrodku działa również fryzjer, możliwość imprez okolicznościowych, zmniejszyć z 70 % do 30 % powierzchnię biologicznie czynną, potrzeba zorganizowania na placu miejsc parkingowych do obsługi Ośrodka, §19 pkt 4 i 5 niezrozumiałe, jest pkt 3

3. teren oznaczony 1U2 – istniejące targowisko, nie ustalać powierzchni biologicznej czynnej z uwagi na utwardzony teren targowiska

4. teren oznaczony 1U3 zlikwidować, ustalić przebieg ul. Dworcowej po istniejącym śladzie tzn. drogę „wyprostować” a pozostały teren przeznaczyć pod możliwość wykupienia mieszkańców sąsiadujących posesji lub przeznaczyć pod teren zielony

5. dopuścić usługi na działce nr ewen. (----ochrona danych---) z uwagi na występowanie w bezpośrednim sąsiedztwie takiej funkcji , z trenu MN na teren U/MN

6. dopuszczenie usług dla obszaru funkcjonującego oznaczonego symbolem 34 MN z uwagi na występowanie istniejących usług, z terenu MN na U/MN

7. dopuszczenie usług dla obszaru funkcjonującego oznaczonego symbolem 35 MN z uwagi na występowanie istniejących usług ( przedszkole prywatne, warsztat samochodowy, itp.), z terenu MN na teren U/MN.

8. dopuszczenie usług dla obszaru funkcjonującego oznaczonego symbolem 55 MN z uwagi na występowanie istniejących usług, istnieje obecnie lokal gastronomiczny, z terenu MN na teren U/MN – wzdłuż ul. 3-Maja.

9. dla terenu U3 (przy ul. Poznańskiej) zmienić przeznaczenie na U/MN

10. dopuszczenie usług dla obszaru funkcjonującego oznaczonego symbolem 23 MN z uwagi na występowanie istniejących usług, z terenu MN na U/MN.

11. dopuszczenie usług dla obszaru funkcjonującego oznaczonego symbolem 61 MN z uwagi na występowanie istniejących usług, zakład stolarski z terenu MN na U/MN, wzdłuż ul. Rzecznej.

12. dla terenu U3 (dawny teren szkoły) dopuścić minimum 50 % powierzchni biologicznie czynnej (miejsca parkingowe, boiska)

13. przy terenie U4 droga KDD1 "wjeżdża" w istniejący parking kościelny, usunąć drogę, droga będzie uciążliwa dla obsługi parkingu.

14. Teren oznaczony ZPUS (wlasnośc kościoła) włączyc do U4 jako cały teren, jest propozycja w przyszłości budowy Kościoła na tym całym terenie.

15. Dla terenu U5 dopuścić zabudowę mieszkaniową z uwagi na istniejącą zabudowę mieszkaniową wzdłuż ul. Łanowej.

16. Na terenie oznaczonym UP2 znajduje się „DOM SOŁECKI” oraz stacja benzynowa

17. Na terenie 14 U/MN znajduje się poczta oraz sklepy

18. Na terenie 2MN2 znajduje się ośrodek zdrowia (skąd taki symbol?)

19. obszar ZPU1 zmienić na U/ZP z włączeniem usług oświaty

20. Zlikwidować drogę wewnętrzną KDW3 na obszarze za rowem 7WSR2 do drogi KWD4

21. Na terenie 2ZP uwzględnić istniejący staw, bez możliwości zasypania go (dodać do pkt 8 §9 Warunki ogólne)

22. ul. Grottgera w obecnym kształcie jest włączona do ul. 3-Maja, nie wprowadzać zmian dla tej ulicy, na terenie 3ZPU przeznaczyć miejsce na przepompownię.
(Z uwagi na kanalizację sanitarną dopuścić na wolnych obszarach możliwość usytuowania przepompowni zgodnie z opracowaną koncepcją kanalizacji dla tego terenu)

23. W warunkach ogólnych §9 pkt 4 ppkt3 wykreślić willa z lat 30, stan obecny budynku jest katastrofalny, spalony doszczętnie dach, strop drewniany z uwagi na brak dachu jest spróchniały i zapada się, są zamurowane okna, jest zdewastowane wnętrze, dla wilii nie ma ustanowionego numeru w ewidencji.

24. W warunkach ogólnych §9 pkt 6 usunąć, wzdłuż ul. 3-Maja , po jednej stronie są drzewa po drugiej lampy oświetleniowej, mieszkańcy na własnych posesjach wzdłuż ogrodzeń urządzą nową zieleń.

25. W warunkach ogólnych §10 pkt 5 usunąć w części dotyczącej bram wjazdowych.

26. W warunkach ogólnych §12 pkt 2 stawkę procentową zmienić z 30 % na 20 %.

27. Z uwagi, iż na wielu działkach są prowadzone różne usługi, proponuję wprowadzić w planie zapis: „zachowuje się istniejące zainwestowanie z prawem do przebudowy, rozbudowy”.

Wstecz