Czwartek, 8 grudzień 2022 r.
  
 
HISTORIA:
 

Herb
Opis historyczny
Ważne daty

Kościół
 
 

 
 
SZKOŁA:
 

Historia
Dyrektorzy

Zdjęcia
 
 

 
 
KOLEJ:
 

Historia

Zdjęcia
 
 

 
 
NASZ ZŁOTOKŁOS:
 

Opis działalności
Prace dzieci

Kontakt ze Stowarzyszeniem
 
 

 
 
INSTYTUCJE:
 

Ośrodek zdrowia
Poczta Polska

Biblioteka
 
 

 
 
ARMIA KRAJOWA:
 

Historia

Zdjęcia
 
 

 
 
KSIĘGA GOŚCI
 

Czytaj Wpisy

Dodaj wpis
 
 

 
W miejscu zajmowanym przez Urzšd Pocztowo

W miejscu zajmowanym przez Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny do roku 1925 było uprawiane pole majątku Szczaki, własność p. Cecyli Orsetti, który został parcelowany przez właścicielkę.

Ponieważ parcelowana ziemia dawała wysokie plony wydzielone działki otrzymywały nazwę Złotokłos Letnisko. Większość działek była różna od 1800m2 do 5000m2.

W miarę napływu właścicieli działek w Złotokłosie zaszła potrzeba otwarcia Agencji pocztowo-telekomunikacyjnej. Według rozeznania naczelnika Ludwiki Jobs agencja pocztowo-telekomunikacyjna w Złotokłosie w latach międzywojennych została otwarta około 1930 roku.

Przez teren Letniska Złotokłos przechodziła linia kolejki wąskotorowej, która była budowana przed 1-szą  wojną światową (ludność miejscowa podaje, że właścicielem kolejki było Belgijskie Towarzystwo Akcyjne.

Linia kolejki przebiegała zygzakowato, łącząc na swej trasie poszczególne majątki ziemskie, wynikało to z interesu ekonomicznego właścicieli majątków. W latach około 1915-1935 trasa kolejki była od placu Unii Lubelskiej w Warszawie do Nowego Miasta nad Pilicą, mijając po drodze miasteczka Piaseczno, Tarczyn, Grójec i Mogielnicę. Następnie dworzec kolejki z placu Unii Lubelskiej został przeniesiony na koniec ulicy Puławskiej i zwał się „Dworzec Południowy”. Na trasie Warszawa – Nowe Miasto kursował ambulans pocztowy i urzędy pocztowe dokonywały wymiany ładunku pocztowego z tymże ambulansem.

Pierwsza Agencja Pocztowo Telekomunikacyjna w Złotokłosie mieściła się w budynku przy ul. 3-go maja a następnie w budynku Franciszka Sobisiaka przy ul. Polnej 2

Agencję P.T. prowadził jednoosobowo kierownik listonoszy nie było. Korespondencję odbierali sołtysi i ludność. Nazwiska poprzednich jak i ostatniego kierownika są nieznane.

W związku z działaniami wojennymi Agencja Pocztowo Telekomunikacyjna w Złotokłosie w dniu 7 września 1939 została zamknięta.

 

CZĘŚĆ II OKUPACJA 1939-1945

W latach okupacji Agencja Pocztowo Telekomunikacyjna Złotokłos działała w okresie od grudnia 1939 roku do września 1944 to jest do schyłku powstania warszawskiego.

CZĘŚĆ III 1945

Po wyzwoleniu Warszawy i okolic z pod okupacji niemieckiej zaistniała potrzeba uruchomienia agencji pocztowo telekomunikacyjnej, gdyż życie gospodarczo-społeczne wymagało usług pocztowych.

Agencja Pocztowo Telekomunikacyjna w Złotokłosie została uruchomiona 15 kwietnia 1945 w lokalu przy ul. Polnej 2 własnością Franciszka Sobisiaka, zajmowała 1 izbę i werandę.

Pierwszym kierownikiem agencji pocztowo – telekomunikacyjne była Maria Krauze. Pełniła tę funkcję od 15. IV. 1945r. do 11. X. 1945r. Na stanowisku listonosza listonosza była zatrudniona Zofia Fonderska.

Agencja podlegała Obwodowemu Urzędowi Pocztowo-Telekomunikacyjnemu w Grójcu. Wymianę poczty dokonywano z ambulansem w relacji Warszawa – Nowe Miasto nad Pilicą.

Maria Karuze w dniu 11. X. 1945 r. przekazała kierownictwo agencji Krystynie Jankowskiej. W roku 1947 odeszła z pracy Zofia Fonderska, a na jej miejsce została przyjęty Wacław Wróblewski. W roku 1948 zwiększył się skład osobowy do trzech pracowników.

Wszyscy zatrudnieni pracownicy byli mieszkańcami Złotokłosu i Henrykowa.

Obszar rejonów doręczeń agencji pocztowo – telekomunikacyjnej Złotokłos obejmował następujące miejscowości i wsie: Aleksandrów, Bąkówka, Henryków-Urocze, Karoliu, Korzeniówka, Łoś, Marylka, Mieszkowo, Prażmów, Prażmów Nowy, Runów, Sabini, Szczaki, Wilczą Wólkę, Wólkę Pracką, Zawady, Zawodne i Złotokłos.

W roku 1949 został zwiększony skład osobowy listonoszy do czterech etatów. Przyjęty został na stanowisko listonosza Marian Lenart.

Kierownik Agencji Krystyna Jankowska-Grzybowska pracowała do dnia 24. V. 1950r i przekazała kierownictwo agencji Jadwidze Olak. W 1950 roku przeszła do Urzędu Pocztowo Telekomunikacyjnego Warszawa listonosz Cendrowski Zygmunt, został przyjęty listonosz Marian Świercz.

Okres od X 1951r do VII 1954r charakteryzował się bardzo dużą płynnością kadry kierowniczej jak też pracowników służby doręczeń. Po 18 miesiącach pracy na stanowisku Agencji Jadwiga Olak przekazała urząd Stanisławowi Zającowi w dniu 31 X 1951r, który był do dnia 2 II 1952r, a następnie przekazał kierownictwo Wacławowi Ścieślakowi w dniu 2 II 1952r który pracował tylko miesiąc. W dniu 5 III 1952 r. przejął kierownictwo Agencji Stanisław Miedza, po trzech miesiącach w dniu 21 VI 1952r. przekazał kierownictwo Agencji Bronisławie Brylińskiej która pracowała do 4 XII 1952r. W tymże roku odeszli listonosze Wacław Wróblewski i Marian Lenart, a na ich miejsce przyjęci Stanisław Gajowy i Józef Gajowy.

W tym czasie była przeprowadzona reorganizacja w podziale administracyjnym województwa Warszawskiego. Z dniem 1 lipca 1952r. został utworzony nowy powiat Piaseczno. Spowodowało to utworzenie jednostek szczebla powiatowego w Piasecznie. Urząd Pocztowo Telekomunikacyjny Piaseczno 1 awansował na Obwodowy Urząd Pocztowo Telekomunikacyjny. Agencja Pocztowo Telekomunikacyjna Złotokłos została przekwalifikowana na Urząd Pocztowo Telekomunikacyjny VII klasy, administracyjnie podlegający pod Obwodowy Urząd Pocztowo Telekomunikacyjny w Piasecznie.

W miesiącu wrześniu 1952r. został uruchomiony nowy urząd pocztowo telekomunikacyjny w Głoskowie, w związku z tym z obszaru doręczeń Urząd Pocztowo Telekomunikacyjnego Złotokłos zostały przekazane następujące miejscowości: Bąkówka, Karolin, Mieszkowo i Sabinie. Weszły one w skład obszaru doręczeń Urząd Pocztowo Telekomunikacyjnego Głosków.

W dniu 4 XII 1952r. Bronisława Brylińska przekazała kierownictwo Urzędu Pocztowo Telekomunikacyjnego Złotokłos, Zofii Zalewskiej, która z kolei po trzech miesiącach pracy przekazała w marcu 1953 kierownictwo Urzędu Stefanowi Brzezińskiemu.

 

ROK 1954

W 1954 roku miało miejsce dosyć poważne nadużycie, którego epilogiem był wyrok sądowy. Odszedł z pracy kierownik Stefan Brzeziński, zaś w miesiącu lipcu objął stanowisko naczelnika urzędu pocztowo telekomunikacyjnego Jan Cyba, który funkcję tą pełnił przez 7 lat to jest do czasu przejścia na rentę. Odeszli z pracy listonosze Stanisław Gajowy i Józef Szymczak, młody pracownik, który pozostał w pracy do czasu powołania, do zasadniczej służby wojskowej.

W okresie od lipca 1954r tak w kierownictwie urzędu jak i w służbie doręczeń nastąpiła stabilizacja. O kilki letnim stażu pracy byli listonosze Antoni Olak i Marian Świercz.

W tymże czasie zostały połączone w jeden organizm administracyjny urząd pocztowy i centrala telefoniczna i radiowęzeł w Powiatowy Zarząd Łączności w Piasecznie. W nomenklaturze stanowisk nazwę listonosza zamieniono na doręczyciela.

W Złotokłosie została powołana do życia Gromadzka Rada Narodowa w Złotokłosie, która była pierwszym abonentem telefonicznym podłączonym do centralki telefonicznej ręcznej w Urzędzie Pocztowo Telekomunikacyjnym w Złotokłosie.

 

ROK 1955

W składzie osobowym żadnych zmian nie było. Został podłączony drugi abonent telefoniczny PGR Wólka Pracka.

ROK 1956-1957

Został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej doręczyciel Józef, a na to miejsce przyjęty został Andrzej Karaluch.

 

ROK 1958

W wyniku błędów i wyczerpania w wewnętrznej polityce gospodarczo-społecznej w kraju, po październiku 1957, była ogólnonarodowa tendencja rezerw i oszczędności. Ze względów oszczędnościowych z dniem 31 XII 1957 uległy likwidacji powiatowe zarządy łączności. Placówki Pocztowo Telekomunikacyjne z terenu powiatu Piaseczno przejął z powrotem w administrowanie Urząd Pocztowo Telekomunikacyjny w Grójcu. Powrócono także do dawnej nazwy Obwodowy Urząd Pocztowo Telekomunikacyjny.

Zostało podłączonych do centralki telefonicznej trzech abonentów telefonicznych.

W miesiącu wrześniu została przeprowadzona reorganizacja rejonów doręczycielskich z czterech na trzy rejony. W wyniku tych zmian odeszli z pracy doręczyciel Marian Świercz i Władysław Bielak. Zapoczątkowało to okres płynności kadry doręczycielskiej. Poza doręczycielem Antonim Olakiem, który obsługiwał rejon 1 tj. wieś Szczaki i Złotokłos doręczyciele rejonów 2 i 3 zmieniali się co kilka miesięcy.

 

ROK 1960

Urząd otrzymał 30 numerową centralę telefoniczną ręczną. Przybyło dwóch nowych abonentów. Zostali przyjęci do pracy w charakterze doręczycieli Mieczysław Raszplewicz i Stanisław Kalmus.

 

ROK 1961

W pierwszym półroczu podłączono siedmiu nowych abonentów telefonicznych.

Po siedmiu latach pracy odszedł na zasłużony odpoczynek naczelnik Urzędu Jan Cyba. W dniu 1 VII 1961r. przejęła kierownictwo Urzędu Ludwika Jobs.

 

ROK 1962

W dniu 28 II 1962r. Ludwika Jobs przekazała kierownictwo Urzędu Jadwidze Kielak, która na tym stanowisku pracowała do dnia 4 IX 1962r. i z powrotem przekazała Urząd Ludwice Jobs.

Ze służby doręczeń odszedł z pracy Mieczysław Raszplewicz, a na jego miejsce została przyjęta Janina Wieczorek. Rozpoczęła pracę w miesiącu kwietniu. W miesiącu październiku odszedł doręczyciel Stanisław Kalmus i powtórnie przystąpił do pracy Marian Świercz.

Od tego czasu na szereg lat datuje się stabilność załogi Urzędu Pocztowo Telekomunikacyjnego w Złotokłosie.

Przybył jeden abonent telefoniczny.

ROK 1963

W działalności Urzędu nic godnego zanotowania nie wydarzyło się.

 

ROK 1964

Przybyło dwóch abonentów telefonicznych w tym jeden gospodarki uspołecznionej.

 

ROK 1965

Została otwarta nowa placówka Pocztowo Telekomunikacyjna w Prażmowie Nowym. Z obszaru doręczeń Urzędu Pocztowo Telekomunikacyjnego Złotokłos oddano miejscowości Aleksandrów, Prażmów, Prażmów Nowy, Wilcza Wólka i Zawodne, które weszły do obszaru doręczeń uruchomionego Urzędu Pocztowo Telekomunikacyjnego Prażmów Nowy.

Przeprowadzono reorganizację rejonów 2 i 3 które uległy znacznemu zmniejszeniu.

Przybyło ośmiu nowych abonentów telefonicznych.

 

ROK 1966

Przybyło dalszych dwóch abonentów telefonicznych. Została przeprowadzona elektryfikacja całego osiedla Złotokłos. Podłączenie energii elektrycznej nastąpiło w miesiącu listopadzie. Od tego też czasu jest stały wzrost abonentów radiofonicznych i telewizyjnych.

 

ROK 1967

Przybył jeden abonent telefoniczny. Razem abonentów telefonicznych jest 27. Wiosną rozpoczęto budowę pawilonu dla potrzeb urzędu pt Złotokłos.

Pawilon został przekazany w dniu 20 grudnia 1967r. Budynek znajduje się przy ul. Dworcowej składa się z 3 izb i 2 korytarzyków i łazienki. Jest duża poczekalnia i pomieszczenie dla centralki telefonicznej. Ludność Złotokłosu wybudowała w czynie społecznym odcinek drogi od Złotokłosu do Zielonego. Uzyskano przez to połączenie szosą z Piasecznem. Przez wszystkie lata od zakończenia wojny rozwój Złotokłosu był nieznaczny mieszkańcy Warszawy ulokowani w Złotokłosie po powstaniu warszawskim i zakończeniu wojny, z biegiem czasu odpływają do stolicy. Szybko rozwijające się budownictwo komunalne i spółdzielcze otworzył warszawiakom i młodszemu pokoleniu możliwość na zamieszkanie w Warszawie i Piasecznie. Tym bardziej, że przeważnie wszyscy dojeżdżają do pracy uspołecznionej przemysłowego okręgu stołecznego. Zagęszczone domy i mieszkania w Złotokłosie stopniowo wyludniają się. Pozostali na miejscu mieszkańcy to w dużej części renciści i emeryci.

Natomiast w okresie letnim jest znów gwarno. Wracają ci którzy Złotokłos traktują jako teren rekreacyjny.

Z usług pocztowych korzystają przeważnie indywidualni klienci, znajdujący się na tutejszym terenie PGR-y Runów i Wólka Pracka, Koło Rolnicze w Szczakach, Leśnictwo Łoś, Szkoła Podstawowa w Złotokłosie, Filia Biblioteki Gromadzkiej, Punkt Lekarski, są związane organizacyjnie ze swoimi jednostkami nadrzędnymi i prawie wyłącznie abonentami telefonicznymi urzędu pt. Złotokłos. Operacji finansowych za pośrednictwem poczty nie dokonują. Jest jeszcze sześć sklepów spółdzielczych „GS” i dwa punkty sprzedaży, ale utargi dzienne za pośrednictwem poczty odprowadzają tylko dwa sklepy. Wszystko to wpływa ujemnie na rozwój usług pocztowych a tym samym i rozwój całego urzędu.

 

ROK 1968

W nowo wybudowanym pawilonie została zainstalowana automatyczna centralka telefoniczna typu AG w dniu 10 lutego. Abonenci Złotokłosu uzyskali całodobowe połączenie telefoniczne.

Tegoż dnia przeniesiono Urząd do nowego lokalu. Po niesamowitej ciasnocie ( 1 pokuj 3m x 4m) nowy lokal jest komfortowy. Całą wiosnę 1968r trwało porządkowanie i zagospodarowanie terenu koło Urzędu. Posadzono krzewy i drzewka, wykonano to w czynie społecznym

 

ROK 1969

Uległa likwidacja wymiany poczty za pośrednictwem ambulansu pocztowego 40 Piaseczno – Nowe Miasto. Od miesiąca maja wymianę poczty dokonuje konwój pocztowo samochodowy PTSŁ w relacji Piaseczno – Złotokłos, Złotokłos – Piaseczno

 

ROK 1970

W bezpośrednim sąsiedztwie z Urzędem „GS” w Jazgarzewnie wybudowała pawilon handlowy, w którym zostały ulokowane trzy sklepy, jeden spożywczy i dwa branżowe. Obecnie trzy sklepy z pawilonu wpłacają utargi dzienne na poczcie. Sąsiedztwo to jest o tyle korzystne dla Urzędu, że przeważnie zawsze w godzinach rannych można zasilić się w gotówkę potrzebną do wypłat.

 

ROK 1971

Doręczyciel regionu I i III Antoni Olak i Marian Świercz od miesiąca kwietnia przeszli na obsługę rejonów motorowerami. Przybył 1 abonent telefoniczny.

 

ROK 1972

Przybyło pięciu abonentów telefonicznych

ROK 1973

Antoni Olak obchodzi w miesiącu kwietniu 25-lecie pracy doręczycielskiej. W dniu łącznościowca 18 października został odznaczony złotą odznaką za długoletnią pracę. Przybyło czterech nowych abonentów telefonicznych.

 

ROK 1974

Po przepracowaniu 26 i pół lat w Urzędzie pocztowo-telekomunikacyjnym w Złotokłosie odszedł z pracy Antoni Olak z dniem 31 X 1974. Przybyło dziewięciu abonentów telefonicznych.

 

ROK 1975

Została przyjęta do pracy w charakterze doręczyciela od dnia 1 II 1975 r. Ewa Fronczyk.

Nowa reforma administracyjna podzieliła kraj na 49 województw i likwidację powiatów, spowodowało likwidacje Obwodowych Urzędów Pocztowo Telekomunikacyjnych i powołanie urzędów zbiorczych i wojewódzkich urzędów poczty. Placówki pocztowe z byłego powiatu Piaseczno, dotychczas podległe OUPT Grójec zostały przydzielone do administrowania Urzędowi Pocztowo Telekomunikacyjnemu Otwock 1. Znów Urząd pt Złotokłos ma nowe władze zwierzchnie od lipca 1975r. Przybyło pięciu nowych abonentów telefonicznych stan ogólny 47.

 

ROK 1976

Po 21 latach pracy w resorcie łączności i 15 latach prowadzenia Urzędu pt Złotokłos z dniem 31 marca odeszła na emeryturę naczelnik Ludwika Jobs. Urząd objęła Wiśniewska Krystyna.

 

ROK 1980

Dnia 01-09-1979 r. Urząd pocztowo-telekomunikacyjny w Złotokłosie objęła do prowadzenia nowa pani naczelnik Felisiak Henryka.

W październiku 1979 r. została zmieniona taryfa opłat za przesyłki listowe, w związku z tym uległy poprawie wynagrodzenia pracowników co wpłynęło na poprawę jakości pracy.

W miesiącu sierpniu 80r całym kraju trwały strajki. Pracownicy żądali poprawienia warunków pracy, płacy, warunków socjalnych. We wrześniu 1980r powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. W listopadzie zostały podniesione wynagrodzenia pracowników najmniej zarabiających.

W grudniu 1980r. został odsłonięty Pomnik Poległych w 10 rocznicę w Gdańsku, odbył się Apel Poległych

 

ROK 1984

W dniu 07-08-84r przez Złotokłos przeszła po raz pierwszy pielgrzymka do Częstochowy na czele z księdzem Henrykiem Michalakiem z Leśniej Polany około 25 tyś osób.

ROK 1992

W dniu 31-XII-92r dokonano włamania do poczty straty na około 30 mln zł. W nocy z 3 na 4 II 1993 włamanie po raz drugi. Okolica staje się niebezpieczna.

 

ROK 1996

Od 1 lutego 1996 został przyznany etat dla asystenta kasowego (obsada 5 osób). Na stanowisko asystenta została przeniesiona doręczycielka po maturze p. Anna Jasińska.

 

ROK 2000

Obsada:

1 Feliksiak Henryka – naczelnik

2 Jasińska Anna – asystentka

3 Sierputowska Katarzyna – listonosz

4 Puto Anna – listonosz

5 Swiecz Zbigniew - listonosz

 


 
 
GALERIA ZDJĘĆ:
 

Boze Cialo 2006

Zachody Słońca - NOWE

Przyroda

Kwiaty

Zima 2005

Zima
Wiosna
Lato

Jesień
 
 

 
 
STRAŻ:
 

Historia
Komendanci

Zdjęcia
 
 

 
 
AKTUALNOSCI:
 

Firmy i Usługi

Komunikacja
 
 

 
 
OGŁOSZENIA:
 

Sołeckie
Parafialne

Radnego
 
 

 
 
MAPA:
 

Plan Złotokłosu
Spis Ulic

Złotokłos-Polska
 
 

 
 
POCZTA:
 

Załóż konto

Zaloguj się
 
 

 
 
WEBMASTER:
 
O Mnie
Kontakt
 
 


Copyright © 2004-2006 by Jakub Słowik All rights reserved.